Cultural Product : Ban Kong Kan

เทปบันทึก ชุมชน บ้านกองกาน

กิจกรรม

เทปบันทึก ชุมชน บ้านกองกาน "เที่ยวอย่างแจ่ม" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

หอพ่อเจ้าหลวง

แหล่งเรียนรู้

หอพ่อเจ้าหลวง บ้านกองกาน ตั้งขึ้นตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา ซึ่งสอดคล้องกับหอดงหลวงที่ตั้งอยู่ในตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม โดยหอพ่อเจ้าหลวงบ้านกองกาน ประกอบด้วย หอพ่อเจ้าม่วงกอน หอพ่อเจ้าดอนเมือง หอพ่อเจ้าดอนแท่น หอพ่อเจ้าดอนแก้ว(ขุนยวม) ซึ่งตามความเชื่...

ปฏิทินวงปี บ้านกองกาน

กิจกรรม

ปฏิทินแสดง ข้อมูล/กิจกรรม รอบปีชุมชนบ้านกองกาน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล ป่า น้ำ นา ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ : กลุ่มอาหารและพืชพรรณ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและพืชพรรณ : ข้าวชุมชน ถั่วเน่า น้ำพริกน้ำปู ผักและ ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนในชุมชนสามารถนำมาร่วม ในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่ในรูปของกาดก้อม (ตลาดเล็กๆ) หรือ อยู่ในเมนูอาหารของชุมชน

รวมแผนที่แสดง การท่องเที่ยว กิจกรรม และ สถานที่จำหน่ายสินค้า