Cultural Product : Ban Kong Kan

วีดีทัศน์ : ผาสะกาบ...เที่ยวอย่างแจ่ม

กิจกรรม

วีดิทัศน์แสดงแหล่งท่องเที่ยว...ผาสะกาบ บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวและวิถีวัฒนธรรมคนเมืองแจ่ม

ผลิตภัณฑ์ : กลุ่มอาหารและพืชพรรณ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและพืชพรรณ : ข้าวชุมชน ถั่วเน่า น้ำพริกน้ำปู ผักและ ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนในชุมชนสามารถนำมาร่วม ในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่ในรูปของกาดก้อม (ตลาดเล็กๆ) หรือ อยู่ในเมนูอาหารของชุมชน

พระธาตุม่อนส่องแจ้ง

แหล่งเรียนรู้

พระธาตุม่อนส่องแจ้งมีความเชื่อว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับตัวองค์พระเจ้าตนหลวง เนื่องจากมีเรื่องเล่าว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตได้เห็นลูกแก้วดวงโตหลากหลายสี ลอยไปมาระหว่างบริเวณที่ตั้งองค์พระธาตุปัจจุบันกับบริเวณวัดกองกานในปัจจุบัน ตามความเชื่อคนในชุมชน เชื่อว่า ...

วีดีทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านกองกาน ชุด1

กิจกรรม

วีดีทัศน์แสดงแหล่งท่องเที่ยวและบรรยากาศบ้านกองกาน

รวมแผนที่แสดง การท่องเที่ยว กิจกรรม และ สถานที่จำหน่ายสินค้า