Cultural Product : Ban Kong Kan

วีดีทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านกองกาน ชุด1

กิจกรรม

วีดีทัศน์แสดงแหล่งท่องเที่ยวและบรรยากาศบ้านกองกาน

นาขั้นบันไดบ้านกองกาน

แหล่งเรียนรู้

นาขั้นบันไดของบ้านกองกาน มีการกระจายตัวอยู่บริเวณใกล้ๆ กับวัดกองกาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่แจ่มและเป็นนาขั้นบันไดที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของประเทศ โดยนาขั้นบันไดบ้านกองกานเป็นการทำนาที่ยังคงภูมิปัญญาระบบเหมืองฝา...

วีดีทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านกองกาน ชุด2

กิจกรรม

วีดีทัศน์แสดงแหล่งท่องเที่ยวและบรรยากาศท่องเที่ยวบ้านกองกาน

ผาสะกาบ

แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่บริเวณบ้านทุ่งยาว เป็นสถานที่พักผ่อนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่แจ่ม มีโขดหินและหาดทราย ซึ่งลักษณะของผาสะกาบเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ มีน้ำแจ่มไหล ปัจจุบันฝั่งตรงข้ามผาสะกาบ เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือสำหรับอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี และเยาวชนอำเภอแม่แจ่ม

รวมแผนที่แสดง การท่องเที่ยว กิจกรรม และ สถานที่จำหน่ายสินค้า